Par mums

Par mums

Jēkabpils pilsētā saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2021.gada sākumā pilsētā bija 22 076 iedzīvotāji, kas ir 1,15% no kopējā Latvijas iedzīvotāju skaita. Saskaņā ar Jaunatnes likumu, par jauniešiem tiek uzskatītas personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Jēkabpils pilsētā bija deklarēti 2902 jaunieši (dzimuši 1992.-2004.) Ņemot vērā to, ka Jēkabpils izglītības iestādēs un īpaši Jēkabpils Agrobiznesa koledžā mācās liels skaits jauniešu arī no citiem novadiem, aktuālais jauniešu skaits pilsētā ir lielāks. Par  jaunatnes jomu un jaunatnes politikas īstenošanu ir atbildīgs Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs, kas ikdienā nodrošina interešu izglītības pulciņu norisi un brīvā laika klubi darbību un arī jaunatnes politikas ieviešanu. 2019./2020. mācību gadā Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības pulciņos un jauniešu brīvā laika klubi bija reģistrēti vairāk nekā 1000 bērnu un jauniešu.  Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 05.09.2019. tika pieņemta Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģija 2019.-2025. gadam, nosakot mērķus un uzdevumus darbā ar jaunatni. Līdz šim darbs ar jaunatni Jēkabpils pilsētā ir noticis, taču ir iztrūkusi gan jaunatnes jomā iesaistīto speciālistu regulāra komunikācija un vienota pieeja darbā ar jaunatni, gan cilvēkresursu, kas šo darbu veiktu, bijusi arī bieža jaunatnes lietu speciālistu mainība.  Tikai no 2020. gada marta Jēkabpils BJC uz pilnu slodzi strādā jaunatnes lietu speciālists, Jēkabpils BJC paspārnē darbojas arī brīvā laika klubi “Vanagi”, “Laipa”, “Smaids”, ”Atslēga” un biedrība “Jauniešu klubs “13.pirmdiena””, kas būtībā pilda jauniešu centra funkciju mikrorajonos, taču trūkst savstarpējās sadarbības starp tiem un regulāras pieredzes apmaiņas. Tāpat arī digitālajā jomā samērā reti tiek atspoguļota informācija sabiedrībai, klubi darbojas ikdienā, taču ir grūti iegūt kādu informāciju par tiem un notikušajām aktivitātēm.Jēkabpils Jauniešu domes darbojas kopš 2010. gada, organizējot Jēkabpils Jauniešu dienu un Jauniešu gada balli, kā arī cita veida aktivitātes. Jauniešu domes mērķis ir pārstāvēt jauniešu intereses pašvaldības līmenī, Jauniešu domē darbojas jaunieši no visām vispārizglītojošajām skolām. Jauniešu domes sēdes notiek 2-3 reizes mēnesī. Jēkabpils pilsētā darbojas vairākas jauniešu NVO: radošo jauniešu apvienība “Ceturtā siena”, Biedrība „Jauniešu klubs “13. pirmdiena””, Bērnu un jauniešu invalīdu biedrība “Cerību sala”, Biedrība “Career and hobby education”.


2021. gada sākumā Krustpils teritorijā bija reģistrēti 737 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Teritorijā strādā tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste. Tāpat ir arī vairākas biedrības, kas īsteno darbu ar jaunatni (biedrība "Silta sirds", biedrība "InSpe” un biedrība “Jāņa Āboliņa sporta klubs”). Jaunatnes lietu speciālistei ir izveidojusies laba, cieša sadarbība ar biedrībām un liela daļa pasākumu un projektu tiek īstenoti, darbojoties kopīgi. Bērnu un jauniešu interešu izglītības piedāvājums koncentrēts vispārējās izglītības un kultūras iestādēs, kur tiek nodrošinātas kultūrizglītības, sporta, tehniskās jaunrades, vides izglītības u.c. aktivitātes. Bērna tiesības uz atpūtu un brīvo laiku īsteno  kultūras nami – Atašienē, Mežārē, Kūkās, Variešos, Antūžos, Spunģēnos un Vīpē, bibliotēkas– Atašienē, Mežārē, Zīlānos, Kūkās, Variešos (ar apkalpošanas punktiem Medņos un Antūžos) , Spunģēnos un Vīpē. Amatniecības centrā “Māzers”, Vīpes pagastā tiek īstenotas apmācības dažādu arodu apguvē. Ilgstoši darbojas Krustpils 60. mazpulks Krustpils pamatskolā un Sūnu 748. mazpulks Sūnu pamatskolā. Interešu vai profesionālās ievirzes izglītību Krustpils novada bērni un jaunieši iegūst arī ārpus novada. Teritorijā nav jauniešu centra, taču 2020.gadā tika labiekārtotas telpas jauniešiem Variešu un Atašienes ciemos. Labiekārtošanas darbos aktīvi piedalījās paši ciemu jaunieši, ar kuru palīdzību tika izplānots telpu dizains, iepirkti materiāli, kā arī veikti sagatavošanas un labiekārtošanas darbi.  Teritorijā nav  jauniešu domes, bet darbojas neformāla jauniešu iniciatīvu grupa.  Jauniešu iniciatīvu grupas mērķis ir nodrošināt jauniešu interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, kā arī veicināt jauniešu personīgo izaugsmi un pilntiesīgu līdzdalību sociālajā, politiskajā un kultūras jomā - vietējā, valsts un starptautiskā mērogā.


Iepriekšējā Jēkabpils novada  teritorijā uz 2021.gada 5.maiju  ir deklarēti 793 jaunieši vecumā no 13 līdz 29 gadu vecumam.  Par  jaunatnes jomu atbildīgas jaunatnes lietu speciālists, kurš darbojas Zasā, jaunatnes darbinieka telpās un ciemā “Vandāni”, Ģimeņu iniciatīvu centrā (Dignājas pagasts), nepieciešamības gadījumā tiek sarunātas tikšanās ar jauniešiem visos pagastos. Jauniešu centra  nav, taču tas netraucē novada jauniešiem sazināties un tikties ar jaunatnes lietu speciālistu. Jaunatnes lietu speciālists aktīvi sadarbojas ar kultūras pārvaldi un sporta pasākumu organizētāju, lai piesaistītu vairāk jauniešus. Pašvaldība piešķir finansējumu gan darbam ar jaunatni, gan jaunatnes iniciatīvām. Teritorijā ir 4 izglītības iestādes – Ābeļu pamatskola, Zasas vidusskola, Dignājas pamatskola un Rubeņu pamatskola. Jauniešiem ir iespēja iesaistīties arī interešu izglītībā. Kultūras centros darbojas dažādi amatiermākslas kolektīvi un interešu grupas dažādām vecuma grupām. Jauniešiem ir iespēja iesaistīties deju kolektīvu, vokālo ansambļu u.c. kolektīvu darbībā. Pašvaldībā darbojas arī vairākas biedrības, kuras sadarbojas ar jauniešiem un veicina jauniešu iesaistīšanos neformālās izglītības aktivitātēs.


Viesītes teritorijā uz 2021.gada maija beigām ir deklarēti 475 jaunieši vecumā no 13-25 gadiem. Jaunatnes jomā darbojas divi darbinieki -  jaunatnes lietu speciālists (nepilna darba slodze), kurš ir atbildīgs par jaunatnes jomu Viesītes novadā, kā arī jaunatnes darbinieks, kurš darbojas Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā.    Jaunatnes lietu speciālists aktīvi sadarbojas gan ar Viesītes Kultūras pils direktori, gan sporta organizatori, gan arī Viesītes vidusskolu, organizējot dažādus kopīgus pasākumus. Vismaz divas reizes mēnesī Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā satiekas Viesītes Jauniešu dome. Jauniešu domē darbojas 9 jaunieši no Viesītes vidusskolas vecumā no 16 - 19 gadiem. Jauniešu dome pārstāv jauniešu intereses pašvaldības līmenī, organizē dažādus jauniešiem aktuālus pasākumus. Kā vienu no lielākajiem Viesītes Jauniešu domes organizētajiem pasākumiem var minēt jauno mūzikas grupu konkursu - koncertu “Homesick”, kurā piedalās jaunās grupas no visas Latvijas. 2019.gadā tas notika jau piekto reizi.


Salas teritorijā  2021. gada sākumā dzīvoja, mācījās  un strādāja  444 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Darbu ar jaunatni veic viens darbinieks – jaunatnes lietu speciālists, kurš vienlaicīgi ir arī Salas Bērnu un jauniešu centra vadītājs. Centrā regulāri notiek dažādi pasākumi un iniciatīvas. Viena no veiksmīgākajām un ilggadējām (kopš 2014.gada) iniciatīvām ir Zemes stundas pasākums Salas novadā. Kopš 2014.gada darbojas arī Salas  Jauniešu dome, kas ir viens no mehānismiem jaunatnes politikas īstenošanai pašvaldībā. Uz dažādiem lielākiem pasākumiem, piemēram, Latvijas Rallijkrosa čempionāta posmi Biržos, tiek piesaistīti arī brīvprātīgie novada jaunieši. Salas Bērnu un jauniešu centra un citu  iestāžu un struktūrvienību rīkoto pasākumu organizēšanā iesaistās gan Salas Jauniešu dome, gan neformālas jauniešu iniciatīvu grupas. 


Aknīstes teritorijā  2021.gada sākumā bija deklarēti  296 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem (Jaunatnes likuma 1. pantā definētais jauniešu vecums). Aknīstes teritorijānav darbinieka amata vienības darbā ar jaunatni. Šos pienākumus pilda Aknīstes Bērnu un jauniešu centra vadītāja. Teritorijā nav biedrību, kas veic darbu ar jaunatni, jauniešu domes un jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas. Tiek atbalstītas dažādas jauniešu iniciatīvas, kurās tiek iesaistīta jaunatne- ETwining, Eiropas Parlamenta vēstnieku skola, Karjeras izglītība, Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma AWARD, brīvprātīgais darbs u.c.

img